Το κόστος μιας γεώτρησης νερού ή άλλου τύπου γεώτρησης είναι συνάρτηση πολλών και διαφορετικών παραγόντων. Θα περίμενε κανείς ότι μια εκτίμηση του κόστους, θα μπορούσε να δοθεί με σχετική ευκολία. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά. Ουσιαστικά για να εκτιμηθεί το κόστος για μια γεώτρηση, χρειάζεται εκπόνηση μελέτης από ειδικό επιστήμονα ώστε να συνεκτιμηθούν όλοι οι παράγοντες που καθορίζουν το κόστος της. Βάσει δε της συγκεκριμένης μελέτης θα δοθεί και η άδεια γεώτρησης.

Σαφώς για το ίδιο είδος γεώτρησης με κοινούς τους βασικούς παράγοντες καθορισμού, υπάρχουν διαφορετικές τιμές στην αγορά. Λογικό είναι λοιπόν να αναζητάται η χαμηλότερη τιμή και ο φορέας που μπορεί να την προσφέρει. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη με προσοχή οι παράμετροι που επηρεάζουν την τιμή, ώστε η χαμηλότερη τιμή να καταστεί τελικά και η οικονομικότερη τιμή, η επιλογή δηλαδή να γίνει σωστά. Οι παράγοντες που καθορίζουν το κόστος μιας γεώτρησης είναι οι παρακάτω:

Ο πρωταρχικός παράγοντας καθορισμού της τιμής μιας γεώτρησης είναι το είδος της γεώτρησης, ο σκοπός δηλαδή για τον οποίο πραγματοποιείται η γεώτρηση αυτή. Έτσι, διαφορετικό είναι το κόστος γεώτρησης γεωθερμίας και διαφορετικό γεώτρησης για άντληση νερού. Διαφορετικό το κόστος για γεώτρηση ύδρευσης και διαφορετικό για γεώτρηση άρδευσης. Διαφορετικό επίσης είναι το κόστος γεώτρησης για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου και διαφορετικό της γεώτρησης για ειδικούς σκοπούς όπως για τσιμεντενέσεις, αγκύρια, μικροπασσάλους, οι άλλες εδαφοτεχνικές γεωτρήσεις όπως οι δειγματοληπτικές γεωτρήσεις. Και αυτό συμβαίνει επειδή τα διάφορα είδη γεώτρησης, εκτός από τον διαφορετικό εξοπλισμό, απαιτούν διαφορετικά βάθη αλλά και διαφορετική προετοιμασία πριν ξεκινήσει η γεώτρηση.

Η μορφολογία του εδάφους είναι ένας σημαντικός επιπλέον παράγοντας που καθορίζει το κόστος μιας γεώτρησης και διαπιστώνεται από εδαφολογικές έρευνες. Αν για παράδειγμα το έδαφος είναι σκληρό, θα χρειαστούν κρουστικά τρυπάνια, θα υπάρχει ανάγκη για πιο προσεκτική λίπανση και ψύξη τους και οι φθορές θα είναι περισσότερες. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν το κόστος, ανεβάζοντάς το. Αν το έδαφος είναι μαλακό, θα χρειαστούν πιο απλά, περιστροφικά γεωτρύπανα, με λιγότερες απαιτήσεις και φθορές, με αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές.

Το κόστος μιας γεώτρησης επηρεάζεται άμεσα επίσης, από το βάθος γεώτρησης. Η εδαφοτεχνική και υδρολογική μελέτη θα εκτιμήσουν εκ των προτέρων το βάθος αυτό και θα καθορίσουν αυτόματα τον προϋπολογισμό κόστους της γεώτρησης. Για παράδειγμα το κόστος για γεώτρηση με παρουσία του υδροφόρου ορίζοντα σε μικρό βάθος θα είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο για μεγαλύτερα βάθη. Επίσης για άντληση νερού από μεγάλα βάθη, θα απαιτηθούν ειδικές ισχυρές αντλίες και πιεστικά μηχανήματα που θα ανεβάσουν κατακόρυφα το κόστος στη γεώτρηση νερού.

Δεν θα μπορούσαν φυσικά να μην επηρεάσουν το κόστος και άλλοι πιο έμμεσοι πλην όμως σημαντικοί παράγοντες όπως η δυσκολία πρόσβασης στο χώρο της γεώτρησης των μηχανημάτων και η αντίστοιχη δυσκολία ανεφοδιασμού με καύσιμα και νερό για τη λειτουργία τους.

Είναι σημαντικό λοιπόν, πριν ληφθεί η απόφαση για την πραγματοποίηση μιας γεώτρησης, να γίνει γνωστό το κόστος που θα εξαχθεί από κατάλληλη μελέτη. Η μελέτη αυτή θα λάβει υπόψη όλους τους παραπάνω παράγοντες και θα προβλέψει επίσης το επιπλέον κόστος από άλλους αστάθμητους παράγοντες, καταλήγοντας σε μια τιμή που θα βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται στην πραγματικότητα.