Η διάνοιξη μιας γεώτρησης νερού, είναι μια διαδικασία που απαιτεί σωστή μελέτη, σωστό προγραμματισμό, οικονομικούς πόρους και οπωσδήποτε συμβουλευτική από ειδικούς επιστήμονες και τεχνικούς. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως για τη λειτουργία και τη χρήση της γεώτρησης, θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος και προμήθεια πολλών διατάξεων, υλικών και εξαρτημάτων.

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε στα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα για τη λειτουργία των γεωτρήσεων νερού, όπως αντλητικό συγκρότημα, σωληνώσεις και συνδέσεις σωλήνων, βάνες, καλώδια, και μονώσεις, χωρίς τα οποία η άντληση του νερού από τα βάθος της γεώτρησης είναι αδύνατη. Παρόμοιος εξοπλισμός θα απαιτηθεί για άντληση νερού από πηγάδι.

Συνεπώς, μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για τη χρήση νερού γεώτρησης, είναι η ηλεκτροδότηση της γεώτρησης, δηλαδή η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από την εταιρία ηλεκτρισμού, τη δεη στην προκειμένη περίπτωση, για την τελική άντληση του νερού και την επιθυμητή χρήση του. Χωρίς την ηλεκτροδότηση, η διάνοιξη της γεώτρησης θα μείνει ανεκμετάλλευτη, αφού δεν βρισκόμαστε πλέον σε εποχές που η άντληση του νερού γινόταν με τη βοήθεια ζώων.

Η ηλεκτροδότηση μιας γεώτρησης νερού ή ενός πηγαδιού, απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις ώστε η εταιρία ηλεκτρισμού να εγκρίνει και να προχωρήσει στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει η γεώτρηση. Καλό είναι πάντως να ενημερωθείτε από ειδικά sites από ποιον πάροχο θα προμηθευτείτε το πιο φθηνό ρεύμα σε γεώτρηση ή πηγάδι.

Μια από τις πρωταρχικές προϋποθέσεις για την ηλεκτροδότηση μιας γεώτρησης νερού, είναι αυτή η ίδια γεώτρηση να υφίσταται ή να έχει ήδη ανορυχθεί και οπωσδήποτε αφού έχει προηγηθεί η αδειοδότηση της γεώτρησης. Αυτό σημαίνει ότι πριν τη διάνοιξη της γεώτρησης, έχει εκπονηθεί εκτεταμένη μελέτη, γεωλογική, περιβαλλοντική, μελέτη σύστασης του νερού και στη συνέχεια έχει ληφθεί η σχετική άδεια.

Όταν η διάνοιξη της γεώτρησης νερού έχει ολοκληρωθεί, τότε ζητείται από την εταιρία ηλεκτρισμού η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος, κατά κύριο λόγο και η εταιρία ηλεκτρισμού μετά την υποβολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών, εξετάζει αν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Εφόσον λοιπόν πληρούνται, εγκρίνει την ηλεκτροδότηση της γεώτρησης νερού ή του πηγαδιού και παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα. Η παραπάνω διαδικασία ισχύει όχι μόνο για νέες γεωτρήσεις αλλά και για παλαιές στις οποίες έχει προηγηθεί τακτοποίηση ή νομιμοποίηση γεώτρησης νερού.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διαδικασία ηλεκτροδότησης γεώτρησης νερού είναι:

  1. Αίτηση – δήλωση, έντυπο της οποίας υπάρχει στις σχετικές υπηρεσίες
  2. Φωτοτυπία από το βιβλιάριο του ΟΓΑ το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ
  3. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης και δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας
  5. Άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου γεώτρησης νερού
  6. Πιστοποιητικό Χημικής Ανάλυσης του νερού της γεώτρησης
  7. Τοπογραφικό διάγραμμα του κτήματος με τη θέση της γεώτρησης νερού
  8. Βεβαίωση του Κέντρου Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) Αθηνών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης
  9. Παράβολο είσπραξης 50€ για έκδοση γεωργοτεχνικού δελτίου


Αφού συγκεντρωθούν τα; δικαιολογητικά, υποβάλλονται στην υπηρεσία, ελέγχονται για την επάρκεια και την πλήρωση των προϋποθέσεων, γίνεται η αυτοψία και εν συνεχεία, αποστέλλεται το Δελτίο Γεωργοτεχνικών στοιχείων στη ΔΕΗ για την έγκριση ηλεκτροδότησης. Να σημειωθεί εδώ ότι το δικαιολογητικό με αριθμό 8 αφορά επαγγελματίες αγρότες οι οποίοι μπορούν να έχουν αγροτικό ρεύμα το οποίο είναι φθηνότερο.