Άδεια γεώτρησης νερού από γεωλόγο Η γεώτρηση είναι μια διαδικασία που αποσκοπεί στην άντληση των υπόγειων κοιτασμάτων νερού και για το λόγο αυτό θα πρέπει να έπεται της εκπόνησης σχετικής μελέτης και αδειοδότησης για τη συγκεκριμένη γεώτρηση. Η κάθε γεώτρηση που πραγματοποιείται επηρεάζει λιγότερο ή περισσότερο το περιβάλλον και τις ποσότητες του νερού που βρίσκονται στον υδροφόρο ορίζοντα της κάθε περιοχής. Θα πρέπει λοιπόν το πλήθος των γεωτρήσεων και οι ποσότητες του αντλούμενου νερού να καταγράφονται, να διαπιστώνεται ότι η κάθε γεώτρηση πληροί τις προϋποθέσεις εκτέλεσής της και τέλος ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί και τα χαρακτηριστικά της γεώτρησης να είναι τα εγκεκριμένα. Με βάση αυτή την ανάγκη συστάθηκε το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) βάσει του οποίου ελέγχονται οι αιτήσεις και παρέχονται οι άδειες γεωτρήσεων.

Για να δοθεί η άδεια για μια γεώτρηση, θα πρέπει προηγουμένως να εκπονηθεί η μελέτη για την κατασκευή της συγκεκριμένης γεώτρησης. Η μελέτη αυτή είναι σημαντική εκτός των άλλων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π., κυρίως για την επιτυχία αυτής της γεώτρησης. Είναι προφανές ότι η μελέτη αυτή θα καθορίσει, για παράδειγμα, το ακριβές σημείο που θα πρέπει να γίνει η γεώτρηση αλλά και το βάθος που βρίσκεται ο υδροφόρος ορίζοντας, ώστε η όλη διαδικασία να μη γίνει μάταια. Η μελέτη αυτή επίσης θα περιλαμβάνει τις επιμέρους μελέτες, Περιβαλλοντική και Υδρογεωλογική.

Η μελέτη για άδεια και κατασκευή γεώτρησης αναφέρεται στις συνθήκες, υδρολογικές και γεωλογικές που ισχύουν στην ευρύτερη περιοχή που θα πραγματοποιηθεί η γεώτρηση και εκπονείται από ειδικούς επιστήμονες, γεωλόγους και μηχανολόγους. Σκοπός της είναι να εντοπίσει αυτές τις συνθήκες και να καθορίσει τις καταλληλότερες θέσεις για αυτό το υδροληπτικό έργο και αναλυτικά περιλαμβάνει:
• Μελέτη της θέσης και της μορφολογίας της περιοχής.
• Μελέτη της Γεωλογίας και Υδρολογίας για τον καθορισμό των υδάτινων πόρων της συγκεκριμένης περιοχής.
• Γεωφυσική έρευνα με γεωηλεκτρικές βυθομετρήσεις ή με θερμικές λήψεις με τη βοήθεια δορυφόρου για τον εντοπισμό της θέσης που πρέπει να γίνει η γεώτρηση.
• Αναζήτηση πληροφοριών από τους γεωλογικούς χάρτες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).
• Έλεγχο με συχνότητες υπερήχων του υδροφόρου ορίζοντα.

Τα στοιχεία της μελέτης συλλέγονται και καταρτίζεται ο φάκελος της αίτησης αδειοδότησης της γεώτρησης. Ο φάκελος, εκτός από τις απαραίτητες μελέτες που προαναφέραμε περιλαμβάνει, το τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, έγγραφα συμβολαιογραφικών πράξεων που προσδιορίζουν την ιδιοκτησία για την οποία ζητείται άδεια γεώτρησης, την κατάθεση δικαιολογητικών στους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης, Δασαρχείο, Υπουργείο ανάπτυξης κ.ά.). Επίσης σ’ αυτόν υπάρχει αναλυτική αναφορά σε στοιχεία όπως: αποστάσεις από δρόμους, αποστάσεις από γεωθερμικά πεδία και πηγές, αποστάσεις από άλλες γεωτρήσεις και άλλες τέτοιες πληροφορίες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα τελευταία χρόνια το νομικό καθεστώς έχει αλλάξει αλλά και ο έλεγχος των εθνικών αποθεμάτων νερού έχει οργανωθεί καλύτερα με αποτέλεσμα οι άδειες γεωτρήσεων να δίνονται πιο εύκολα από τους αρμόδιους φορείς.