Στον Ελλαδικό χώρο ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του νερού που καταναλώνεται, προορίζεται για άρδευση στη γεωργική παραγωγή. Και από αυτό το νερό, το 50-60% προέρχεται από γεωτρήσεις. Να σημειωθεί επ' ευκαιρία ότι σε ολόκληρη τη Χώρα, το σύνολο των σημείων γεώτρησης ή υδροληψίας εκτιμάται ότι είναι περίπου 200.000.

Βέβαια εκτός από τα δίκτυα άρδευση, μέρος του νερού των γεωτρήσεων προωθείται στα δίκτυα ύδρευσης ως πόσιμο νερό και μεγαλύτερο από αυτό το ποσοστό ως νερό για πότισμα ζώων.

Είναι σημαντικό ως εκ τούτου, να δίνεται αρκετή σημασία στην ποιότητα του νερού. Γι αυτό όταν πραγματοποιείται μια γεώτρηση, ελέγχεται η σωματιδιακή κατάσταση του νερού αλλά και η χημική σύστασή του, ώστε βάσει της προγραμματισμένης χρήσης του, να προβλεφθεί η κατάλληλη επεξεργασία του νερού, το φιλτράρισμα του νερού δηλαδή με ειδικό φίλτρο νερού.

Εξοπλισμός για φιλτράρισμα νερού

Τα πιο σημαντικό πρόβλημα που παρουσιάζεται στα δίκτυα άρδευσης, είναι η άμμος, οι πετρούλες και η λάσπη που αντλούνται μαζί με το νερό, ειδικά στην αρχή της αντλητικής διαδικασίας. Αποτέλεσμα είναι ότι οι αντλίες, οι σωλήνες και τα μπεκ ποτίσματος και γενικά ο εξοπλισμός, να βουλώνουν και να χρειάζονται συνεχώς αντικατάσταση, κάτι που επιβαρύνει οικονομικά σε σημαντικό βαθμό. Η λύση γι αυτό είναι το φίλτρο γεώτρησης.

Η πρώτη βαθμίδα για φιλτράρισμα του νερού γεώτρησης είναι η χαλίκωση της γεώτρησης, μέρος της διαδικασίας ανόρυξης. Η χαλίκωση έχει σκοπό να φιλτράρει το νερό που από τον υδροφόρο ορίζοντα περνάει μέσα στα τοιχώματα της γεώτρησης. Για τη χαλίκωση της γεώτρησης χρησιμοποιούνται στρογγυλεμένες λείες πέτρες με διαβάθμιση μεγέθους. Οι πέτρες θα πρέπει να είναι καθαρές από λάσπη ή χώματα γι αυτό πρέπει να πλένονται καλά στο εργοτάξιο πριν χρησιμοποιηθούν σαν φίλτρο νερού της γεώτρησης. Η ποιότητα του νερού εξαρτάται κατ’ αρχάς από το χαλικόφιλτρο της γεώτρησης.

Ως δεύτερη βαθμίδα φιλτραρίσματος χρησιμοποιούνται ειδικά φυγοκεντρικά φίλτρα. Το κοινό φίλτρο γεώτρησης δεν είναι κατάλληλο για επεξεργασία νερού γεώτρησης επειδή βουλώνει πολύ γρήγορα και προκαλεί ζημιά στον εξοπλισμό της γεώτρησης. Το ειδικό φυγοκεντρικό φίλτρο ή υδροκυκλώνας, είναι πολύ αποτελεσματικό ως φίλτρο νερού δεύτερης βαθμίδας. Η λέξη «φίλτρο νερού» στην περίπτωση αυτή δεν αποδίδει εντελώς την πραγματικότητα, επειδή η διάταξη αυτή δεν περιέχει κάποιο πλέγμα ή αναλώσιμο εξάρτημα φίλτρανσης. Δεν περιέχει επίσης κινούμενα μέρη. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη διάρκεια του αυτού του φίλτρου γεώτρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ανάγκη για ιδιαίτερη συντήρηση. Η εκκένωση του φίλτρου γίνεται είτε με το χέρι είτε με αυτοματισμό ηλεκτροβάνας. Σε κάποιες περιπτώσεις, πριν την τοποθέτηση των φίλτρων νερού δεύτερης βαθμίδας, το νερό αναγκάζεται να περάσει από δεξαμενή καθίζησης για να απομακρυνθούν τα πιο μεγάλα σωματίδια.

Ως Τρίτη βαθμίδα φιλτραρίσματος του νερού γεώτρησης είναι τα χαλικόφιλτρα και τα αμμόφιλτρα. Ανάλογα με την κοκκομετρία του χαλικιού ή της άμμου, τα φίλτρα αυτά μπορούν να συγκρατήσουν και τα πιο μικρά ακάθαρτα σωματίδια.

Επόμενες βαθμίδες φιλτραρίσματος του νερού γεώτρησης ισχύουν όταν το νερό της γεώτρησης πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για πόσιμο νερό ή για πότισμα ζώων και περιλαμβάνει φίλτρανση με σύστημα αντίστροφης όσμωσης και απολύμανση με χλωριοτικές διατάξεις ή με υπεριώδη ακτινοβολία. Όπως επίσης σύστημα εξαφρισμού δεξαμενών για απαλλαγή του νερού από κολλώδεις ή ελαιώδεις ουσίες.

Η απαίτηση του νερού γεώτρησης για φιλτράρισμα εξαρτάται από τη χρήση του νερού και γίνεται πιο απαιτητική για πόσιμο νερό. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι εξελιγμένη και το προσωπικό που την εφαρμόζει πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένο και πεπειραμένο. Τα geotriseis.gr εξοπλισμένο με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και μέσα, σας εγγυάται φιλτράρισμα νερού γεωτρήσεων με τα καλύτερα αποτελέσματα.