Εκτός από την κατάλληλη τοποθεσία, το σωστό βάθος και τα κατάλληλα εργαλεία, η ακριβής τήρηση της διαδικασίας για την ανόρυξη μιας γεώτρησης νερού, είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που συμβάλουν στην επιτυχία της. Μερικές φορές δηλαδή, οι λεπτομέρειες είναι εξίσου σημαντικές με τα πιο βασικά. Μέσα στις λεπτομέρειες αυτές, ανήκει και ο καθαρισμός γεώτρησης.

Ο καθαρισμός γεώτρησης αφενός αποτελεί μέρος της διαδικασίας ανόρυξης μιας γεώτρησης νερού και αφετέρου είναι η βασική εργασία για τη συντήρηση μιας υπάρχουσας γεώτρησης.

Σε κάθε διάνοιξη γεώτρησης νερού και με το πέρας της εργασίας, είναι απαραίτητο να γίνουν τα σωστά βήματα για τον καθορισμό της δυναμικότητας άντλησης νερού της γεώτρησης, ώστε να τοποθετηθεί η κατάλληλη αντλία και οι ανάλογης παροχής σωληνώσεις. Η διαδικασία αυτή ξεκινάει με έναν πρωταρχικό καθαρισμό από λάσπη άμμο και πέτρες που έχουν παραμείνει στον πυθμένα, κατά την διάτρηση με το γεωτρύπανο. Στη συνέχεια γίνεται δοκιμαστική άντληση νερού για να βρεθεί το μέτρο της παροχής νερού της γεώτρησης, η στάθμη ηρεμίας και η στάθμη άντλησης με σκοπό τον υπολογισμό του μεγέθους της αντλίας νερού.

Καθαρισμός γεώτρησης νερού σε μεγάλο βάθος

Είναι προφανές ότι στην περίπτωση της διάνοιξης νέας γεώτρησης, ο καθαρισμός της είναι αποφασιστικής σημασίας, για να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία της γεώτρησης αλλά και για να γίνει η σωστή διαστασιολόγησή της. Χωρίς τον προηγούμενο καθαρισμό της γεώτρησης νερού, όλα τα επόμενα βήματα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν.

Εκτός αυτού όμως, ο καθαρισμός της γεώτρησης νερού είναι μείζονος σημασίας και για τη συντήρηση ή την επαναλειτουργία μιας γεώτρησης όπως σε διάφορες περιπτώσεις προκύπτει.

Μια περίπτωση κατά την οποία απαιτείται ο καθαρισμός ή επανακαθαρισμός μιας γεώτρησης, είναι όταν έχει πραγματοποιηθεί η ανόρυξή της και έχουν γίνει οι απαραίτητες διαδικασίες καθαρισμού και δοκιμαστικής άντλησης, αλλά δεν έχει τοποθετηθεί η αντλία νερού στη γεώτρηση αυτή. Όταν χρειαστεί να τοποθετηθεί πλέον η αντλία, πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί εκ νέου καθαρισμός της γεώτρησης.

Άλλη περίπτωση ανάγκης καθαρισμού μιας γεώτρησης νερού είναι όταν έχει παραμείνει ανενεργή για πολλή καιρό και προκύπτει η ανάγκη επαναλειτουργίας της. Η επαναλειτουργία χωρίς να προηγηθεί καθαρισμός εγκυμονεί κινδύνους καταστροφής του αντλητικού μηχανισμού της γεώτρησης από τη συσσωρευμένη λάσπη και άμμο. Οπότε ο καθαρισμός κρίνεται επιβεβλημένος και στην περίπτωση αυτή.

Σε κάποιες περιπτώσεις δε, μετά την παρέλευση κάποιου χρόνου σε μια γεώτρηση νερού, μπορεί να εμφανιστεί μείωση στην ποσότητα νερού που αντλείται ή να βγαίνει θολό και κακής ποιότητας νερό, που να περιέχει λάσπη, άμμο και πέτρες. Στην περίπτωση αυτή, το αποτέλεσμα είναι να χρειάζεται μεγαλύτερος χρόνος για την άντληση της αναγκαίας ποσότητας νερού, η αντλία να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για την άντληση του νερού με σπατάλη περισσότερης ενέργειας και τέλος να υπάρχει σημαντική φθορά στα εξαρτήματα άντλησης της γεώτρησης νερού και παροχής του νερού (λάστιχα, μπεκ κλπ) με πιθανότητα καταστροφής τους. Είναι προφανές λοιπόν ότι και στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται καθαρισμός γεώτρησης.

Ο καθαρισμός γεώτρησης λοιπόν απαιτείται όταν ισχύει κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις. Πως όμως γίνεται ο καθαρισμός μιας γεώτρησης νερού; Ο καθαρισμός της γεώτρησης γίνεται με δύο βασικούς τρόπους.

Ο ένας τρόπος είναι με τη χρήση δυνατού αεροσυμπιεστή (κομπρεσέρ) ο οποίος εκτοξεύει αέρα μέσα στη στήλη της γεώτρησης, αναδεύοντας τα συσσωρευμένα υλικά τα οποία στη συνέχεια απομακρύνονται με αναρρόφησή της αφήνοντας καθαρή τη στήλη της γεώτρησης νερού.

Ο άλλος τρόπος είναι με την εκ νέου χρήση γεωτρύπανου το οποίο αφαιρεί ξανά τα συσσωρευμένα στον πυθμένα της γεώτρησης, υλικά ή και εκβαθύνοντάς την, θωρακίζοντας ταυτόχρονα εκ νέου τη σωλήνωση της γεώτρησης.

Παράλληλα με τον καθαρισμό της γεώτρησης, απαιτείται και ο καθαρισμός των φίλτρων του εξοπλισμού άντλησης της γεώτρησης νερού, ώστε η γεώτρηση να είναι ανοιχτή και η δυναμικότητα της να επανέλθει στα αναμενόμενα επίπεδα.

Για τις εργασίες καθαρισμού γεώτρησης όπως περιγράφονται παραπάνω, απαιτείται ταχύτητα, συνέπεια, εξειδικευμένος εξοπλισμός και έμπειρο προσωπικό, τα οποία διαθέτουμε, μαζί με το μεράκι και τη δυνατότητά μας να αφήνουμε έναν ικανοποιημένο πελάτη και ένα καλό όνομα. Για το λόγο αυτό, οι δραστηριότητές μας στο θέμα του καθαρισμού γεώτρησης, έχουν επεκταθεί σε όλη την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία, και τα νησιά. Οι πελάτες μας σε όλη την Ελλάδα μας εμπιστεύονται και θα κάνουμε τα πάντα για να μας εμπιστευθείτε κι εσείς.